Algemene voorwaarden STUDIO ELS

Algemene voorwaarden
Opgemaakt te Moorsel op 23/10/2020

STUDIO ELS

BE0744 903 877
Fotograaf Moorsel

Deze bepalingen zijn geldig op al onze diensten en producten.
Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een fotoreportage boekt of een product bestelt.
Door het boeken van een fotosessie of door onze producten te bestellen, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

 1. Foto’s en video’s gemaakt door STUDIO ELS kunnen verschijnen op de website en/of social media. Laat het ons weten als je dit niet wilt.
 2. Een boeking is definitief, indien deze last minute (minder dan 3 dagen voor datum) wordt geannuleerd of verkort dan zal een schadevergoeding van 30% aangerekend worden voor de uren verlies.
  Bij een huwelijk of evenement word de volledige dag vrijgehouden voor de boeking. Bijkomende aanvragen voor deze dag worden niet aanvaard.
  Indien geannuleerd moet worden wegens overmacht:  vb; overlijden / lockdown / … kan het voorschot overgedragen worden naar een volgende datum.
  De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.
 3. Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Tenzij het om een vastgelegd pakket gaat. De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. 
 4. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. STUDIO ELS bewerkt alle foto’s in haar zelfgekozen stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.
 5. Galerijen worden in lage resolutie online (privé) gedeeld met logo in het midden van de foto. De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor de favorieten aan te duiden.
 6. Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd. Ongeacht eventuele prijsstijgingen. 
 7. Het fotografisch werk van STUDIO ELS is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijk gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en / of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.
 8. Foto’s blijven 1 jaar in het archief voor verwijdering, nadien kan u deze niet meer opvragen.
 9. Fotoreportages kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een shoot verlengen kan wel (bv. huwelijksreportage).
 10.  De afgesproken prijs van het pakket / fotoshoot dient direct na de sessie cash contant of via Bancontact (App) betaald te worden voor particuliere klanten.
  Zakelijke facturen moeten betaald worden binnen de 30dagen na factuurdatum. 
  Na afloop betalingstermijn zijn echtstegen en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd:
  – Een factuurinterest van 1% per maand en dit voor elke begonnen maand.
  – Een schadebeding van 10%
  Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding. 
  Bij niet of laattijdige betaling houdt STUDIO ELS het recht om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.
 11. Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum tenzij anders vermeld. Ze zijn vrijblijven tot de klant ze aanvaard.
 12. Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl.
  Wanneer er geen vervanging wordt gevonden krijgt de klant een korting op de volgende shoot. 
 13. Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de twee werkdagen na de shoot of levering.

UITVOERING OPDRACHT

Jacob Els zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
Jacob Els bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.
Jacob Els heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

FACTURATIE EN BETALINGEN

De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE76 7350 5489 3395 toezending van factuur en voor levering van de beelden.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN: INTELLECTUEEL EIGENDOM

De content is beschermd door auteursrecht
Jacob Els kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht, een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.
De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:

 • Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen.
 • Het rect het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.
 • Zonder enige beperking van tijd
  Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren : 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten. 
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Aalst. 
Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

 

TERUGBETALING

Aangekochte diensten / goederen worden niet terugbetaald.

 

 

PRIVACY

STUDIO ELS verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de klant te eerbiedigen.
Het is STUDIO ELS toegestaan om de persoonlijke informatie van de klant aan te verwerken.

De klant heeft ten allen tijde het recht om alle onjuiste persoonsgegeven die op hen betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Dat kan via mail.